12.01.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยาย "การบริหารภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ของ CEO" ในการพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง หลักสูตร Smart CEO
 
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญให้ บรรยาย "การบริหารภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ของ CEO" ให้กับ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานหลากหลายวงการ นักธุรกิจ ข้าราชการ นายธนาคาร ทหาร ตำรวจ ในการอบรม หลักสูตร Smart CEO ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมรอยัลรีเวอร์ กรุงเทพมหานคร

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เริ่มต้นตั้งแต่การปูพื้นให้เห็นความสำคัญของภาพลักษณ์ และงานประชาสัมพันธ์ ที่มีความจำเป็นต่อการสร้างความรู้สึกที่ดีของสาธารณชน ทั้งนี้ เพราะ CEO หรือ Chief Executive Officer คือ บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์กร ที่ต้องบริหารงาน และการตัดสินสินที่รวดเร็ว ควบคุมการใช้บุคลากรให้เต็มศักยภาพ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอด ดังนั้น CEO จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และและความสามารถสูง รวมถึงความเข้าใจในการบริหารภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอกองค์กรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มใหญ่ในการสื่อสารขององค์กร และสามารถสนับสนุนการทำงานของ CEO ของแต่ละองค์กรได้ นอกจากนี้ยังเจาะลึกลงไปถึงวิธีการวางตัวและการมีปฏิสัมพันธ์ ของ CEO กับสื่อต่างๆ เริ่มตั้งแต่การสร้างบุคลิกภาพของ CEO การปรากฏตัวต่อสาธารณะ การพูด การเขียน การให้สัมภาษณ์ และการเผชิญกับสถานการณ์ที่ สถานการณ์วิกฤต รวมถึง การบริหารภาพลักษณ์ใน Social Media และ Digital PR เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อองค์กรในแต่ละรูปแบบ ให้ได้มากที่สุด