08.05.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อสืบสานตำนานเพลงไทย
 
            สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมโครงการกับ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรม ให้กับตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อมอบความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำบาดาล และมอบรางวัลจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเผยแพร่ความรู้เรื่องน้ำบาดาล

            กรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล” ผลงานสื่อที่จัดทำ มีทั้ง Infographic , Viral Clip และ Animation ในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร

            การส่งเสริมและสนับสุนนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลให้แก่เยาวชน นี้ นับเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนต่างๆ ใช้น้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่า รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ำของชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินงานจัดกิจกรรมสัญจรเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำบาดาลในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง รู้ถึงการใช้น้ำอย่างมีขอบเขตและ ปกป้องรักษาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ

            โดยการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และพัฒนา และใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล สร้างความมั่นคงในระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยพิจารณานำกลไกที่เกิดจากจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจที่รับและผ่านการยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง