28.02.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ บมจ.กลุ่มธนชาต จัดอบรม “การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ สถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ”
 
            สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ บมจ.กลุ่มธนชาต จัดอบรม “การเขียนข่าวและบทความ สำหรับการประชาสัมพันธ์สถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้พนักงานหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธนชาต ได้มีทักษะในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้สื่อสารนโยบาย/ผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงานตนเองไปถึงผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มธนชาต ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนถึงกลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความน่าสนใจ การสร้างประเด็น โครงสร้างของข่าว พาดหัว ความนำ เนื้อหา รูปแบบการเขียนข่าวแบบต่างๆ ทั้งการเขียนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และการเขียนใน Social Media รวมถึงการจัดกิจกรรม workshop และให้ข้อเสนอแนะ และฝึกอบรมในประเด็น ดังกล่าว

            ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารของสถาบันการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงต้องทำงานเขียนให้มีประสิทธิภาพ และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง การเผยแพร่ ข้อมูล ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ผู้รับได้รับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆ ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น ผูกพัน และมีส่วนร่วม ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมองค์กร ส่งเสริมให้สินค้าหรือบริการเป็นที่ยอมรับ และต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ ชี้แจงอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเลื่อมใส ศรัทธาหรือภาพลักษณ์อันพึงประสงค์และสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในองค์กร ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสังคม