12.09.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมวิพากย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
            กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการปรับปรุง พัฒนา และจัดทำมาตรฐานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องร่วมวิพากย์ พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างเนื้อหาหลักสูตร ดังกล่าว

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมวิพากย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา หัวหน้ากลุ่มสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมวิพากย์หลักสูตร ประกอบด้วย รศ.จุมพล รอดคำดี , รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย , ผศ.ดร.อภิชัย อรรคอุดม และดร.ตรี บุญเจือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็นตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด

            ทั้งนี้ สังคมและการสื่อสารได้อยู่ในยุคดิจิทัล ประเทศไทย สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน ได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับปรากฏการณ์ของโลก ข้อมูลข่าวสาร สื่อ เป็นสิ่งสำคัญ ขณะที่งานในด้านนิเทศศาสตร์ได้มีบทบาทกับสังคมมากขึ้นกว่าเดิมมาก การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความจำเป็น การจัดรวบรวมหมวดวิชา เนื้อหาต่างๆ มาปรับปรุงร่วมกับจัดการสื่อสารให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและสื่อใหม่ จะทำให้ผู้ที่ศึกษาในด้านนี้ เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีที่ทันสมัย ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปใช้อย่างมีประสิทธิผลในการทำงานตามอาชีพของตนและประเทศชาติ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมดิจิทัล ด้วยมุมมองใหม่ จากนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกัน