28.03.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ”
 
            การไฟฟ้านครหลวง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทาง สำหรับการวางแผนให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้ในการรับมือกับวิกฤติ หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อบรรยายและดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ” เพื่อรองรับกับวิกฤตที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นภัยพิบัติร้ายแรง เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งผลจากเหตุการณ์ร้ายแรงเหล่านั้นย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

            ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความรุนแรงของผลกระทบจากสถานการณ์อันไม่ปกติ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ไม่ปกติสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การมีแผนรับมือ การฝึกฝนและหมั่นทบทวน การเตรียมความพร้อม รวมถึงตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ย่อมสามารถทำให้มาตรฐานการบริการมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น