20.09.58
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยาย “IMC PR & Advertising for Brand Building” ให้กับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยาย ในหัวข้อ “IMC PR & Advertising for Brand Building” ในการสัมมนาหลักสูตร Super Brand Manager ของ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Grande Centre Point , Terminal 21

        โดยหลักสูตร ดังกล่าว มีเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพพนักงานในฝ่ายการตลาดและการขายที่เตรียมตัวเป็น Brand Manager หรือ Marketing Manager ที่มีคุณภาพในอนาคต พบและแลกเปลี่ยนกับวิทยากรผู้นำองค์กรระดับแนวหน้าของไทยทั้งด้านการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงอย่างใกล้ชิด พร้อมไปกับการสร้างมิตรใหม่ทางธุรกิจ

        ในการบรรยายครั้งนี้ ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ ได้กล่าวว่า … การนำเครื่องมือในการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ นับว่ามีนวัตกรรมทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก รวมถึงความจำเป็นต่อการวางเครือข่ายการประสานงานอย่างมีขั้นตอน สอดรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบันคือ กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รวดเร็ว จนกลายเป็นประเด็นกับสังคม ในระดับที่แตกต่างกัน เนื้อหาที่สื่อสารบนพื้นที่ Social Media รวดเร็วกว่า Mass Media ต้องอาศัยการติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์กระแส ทั้งที่ผ่านความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มชน ชุมชุน ผู้นำความคิด รวมถึงการใช้เครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังทุกกลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเหตุการณ์ ตลอดจนสังคมในภาพรวม ได้อย่างรวดเร็วให้ทั่วถึงมากที่สุด ที่สำคัญ ต้องสามารถสื่อสารประเด็นหลักที่ชัดเจนออกไปให้ได้ อย่างน่าเชื่อถือ ภายใต้รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ภายใน 1 - 5 วินาที หรือในช่วงเวลา 30 วินาที โดยจะมีความเห็นมากมาย เนื้อหา การเคลื่อนไหวต่างๆ มาทับข้อมูลสำคัญที่เราต้องการสื่อไปแล้ว ทำให้การจัดการด้านเนื้อหายิ่งยากขึ้น ฉะนั้นเรื่องเวลา ความต่อเนื่อง ขั้นตอนของการสื่อความ ก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็น PR / Advertising หรือ เครื่องมือIMC อื่นๆ ที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ สอดคล้องกับจุดยืนและเป้าหมายของแบรนด์

        นอกจากนี้ ยังได้บรรยายถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการตลาดยุคใหม่ โดยนำการสื่อสาร มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความสำเร็จในโลกธุรกิจ