06.09.58
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยาย "การบริหารการตลาดและ PR ตามแนวคิด CRM" ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ
 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นแกนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการจัดการที่อาศัยแนวคิดทางการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management : CRM ) เข้ามาใช้บริหารองค์กร

        ในการประชุม ดังกล่าว ได้เชิญ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายในหัวข้อ "การบริหารการตลาดและ PR ตามแนวคิด CRM" พร้อมให้ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบข้อซักถามและนำไปสู่การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ        ในการบรรยาย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ได้กล่าวถึง การตลาดแบบ CRM ว่า CRM หมายถึงวิธีการที่จะบริหารให้ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด มีความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์ องค์กร บริการ หรือทุกส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรของเรา เมื่อเขาเหล่านั้นเกิดความรับรู้ ชื่นชอบ ก่อให้เกิดความผูกพันในทางที่ดี ย่อมทำให้มีรากฐานที่แข็งแรง และนำมาซึ่งความมั่นคงขององค์กร ซึ่งก็ต้องอาศัยการเก็บข้อมูล เช่นการวิจัย การสังเกตุพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในแต่ละกลุ่ม แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้อง กับแนวทางการจัดการองค์กร กลยุทธ์ทางการตลาดทางการสื่อสาร ตลอดจนการวางแผน การสื่อสารแบรนด์ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

        กระบวนการตลาดตามแนวทาง ระบบ CRM มี ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ Information การเก็บข้อมูล / Identify การให้ความสำคัญกับการเป็นตัวตนหรือ Life Style / Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมความแตกต่างของแต่ละคน ลักษณะเฉพาะ และจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มตามคุณค่า เหตุผล / Interact สร้างมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเรียนรู้ความต้องการ ให้เกิดความพึงพอใจในระยะยาว / Customize นำเสนอรูปแบบที่ความเหมาะสมเฉพาะตัว

        ในส่วนของ ประโยชน์ในการบริหารการตลาดตามแนวคิด CRM นั้น จะเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้เกี่ยวข้อง จะช่วยเพิ่ม Engagement เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการตลาด อันหมายถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการมีภาพลักษณ์ และเครือข่ายที่แข็งแรง ด้วย