S
 
25.08.58
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมตัดสิน “โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล" กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน “โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล" ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

        การประกวด “โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล” เป็นการต่อยอดจากจัดกิจกรรม เครือข่ายเยาวชนรักษ์ น้ำบาดาล ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อจัดกิจกรรมสัญจรเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาลในโรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อายุระหว่าง 13-18 ปี ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำบาดาลในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอหรือต่อยอดความรู้เรื่องน้ำบาดาลเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในสถานศึกษาของตนเอง สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทุกโรงเรียน จะได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาลระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนแห่งอื่นๆ สามารถไปศึกษาดูงานหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านน้ำบาดาลของชุมชน

        การดำเนินงานจัดกิจกรรมสัญจรเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำบาดาลในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอหรือต่อยอดความรู้เรื่องน้ำบาดาลเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในสถานศึกษาของตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาลให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        การส่งเสริมและสนับสุนนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลให้แก่ประชาชน นี้ นับเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนต่างๆ ใช้น้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่า รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ำของชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญแก่เยาวชนเป็นพิเศษ เพราะตระหนักเสมอว่า เยาวชนจะเป็นตัวแทนของชาติในอนาคต นอกจากนั้นเยาวชนยังเป็นผู้ชักจูงใจผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มให้มีการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในระดับกลุ่มย่อยอย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มต้นน้ำ กลุ่มกลางน้ำ และกลุ่มปลายน้ำ สร้างความเป็นธรรมในการอนุรักษ์และพัฒนา และใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล สร้างความมั่นคงในระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยพิจารณานำกลไกที่เกิดจากจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจที่รับและผ่านการยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้ถึงการใช้น้ำอย่างมีขอบเขตและมีหน้าที่ปกป้องรักษาน้ำบาดาลให้มีใช้ตลอดไป