02.09.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด สัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังฟรี ผลการตอบรับสูงมาก
 
       สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ กระแสพีอาร์ฟีเวอร์ (PR Fever) สัมมนาวิชาการใน หัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังฟรี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตบางเขน)ซึ่งได้รับผลการตอบรับจาก ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ สมาชิกสมาคมฯ และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมกันนี้ผู้ฟังบรรยายยังได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจากนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยด้วย

       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พีอาร์ไทยก้าวไกล ไปอาเซียน” และได้กล่าวว่า “กระแสของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่มีสมาชิกอาเซียนทั้ง10 ประเทศ กับการก้าวเข้าสู่ความร่วมมือในมิติ ที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความเจริญมั่งคั่งและแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ นั้นจะเป็นงานที่มีความสำคัญ แม้ว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อน แต่ก็มีขอบเขตกว้างขวาง ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกด้วย รวมถึงความชื่นชมผู้นำขององค์กรและบุคคลในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายของนักประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง

ในการเปิดประตู AEC บทบาที่ที่สำคัญของประชาสัมพันธ์ ก็คือ

  • การส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานให้เกิดความรู้สึกประทับใจที่บุคคลมีต่อหน่วยงานหรือแบรนด์ ให้เกิดความเลื่อมใสและสร้างความผูกพัน
  • การส่งเสริมธุรกิจให้มั่นคงแข็งแรง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้วยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
  • การวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ เพื่อปูพื้นข้อมูลให้สอดคล้องกับค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้เกิดกับพร้อมที่จะเปิดรับข่าวสาร ข้อมูล สินค้า หรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความรับรู้ เข้าใจอันดี หรือมีความต้องการตัดสินใจบริโภคในที่สุด

       ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในอาเซียน ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันขององค์กร ทุกวันนี้ องค์กรต่างให้ความสนใจกับการบริหารภาพลักษณ์ แบรนด์และการประชาสัมพันธ์กันอย่างกันอย่างเข้มข้นและจริงจัง ไม่น้อยไปกว่าการบริหารเรื่องผลประกอบการ สินค้า และบริการ การที่องค์กรส่วนใหญ่หันมาใช้เรื่องการขับเคลื่อนแบรนด์และการสื่อสารองค์กร มาจากข้อพิสูจน์ว่าองค์กรที่มีภาพลักษณ์ดี เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายและสังคม ย่อมได้รับความสนใจ และถูกเลือกใช้มากกว่า       ขณะเดียวกันพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บริโภคในการรับรู้ก็มีมากมายและหลากหลาย ไม่ลืม Social Media และและการปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่มีผลกับความชื่นชอบ ส่งผลถึงการบอกต่อและกลายเป็นผู้สนับสนุนสินค้าหรือแบรนด์ ในที่สุด

       สิ่งที่สำคัญอีกประการคือการเข้าใจ และเลือกใช้เครื่องมือทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ให้ประสานสอดคล้องไปกับ เครื่องมือทางการตลาด ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์ด้วย”


       นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ “PR โรงแรมกับการก้าวสู่ AEC” โดย คุณณิชยา ชัยวิสุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ร่วมบรรยายในโอกาสนี้

       ปิดท้ายด้วยการนำเสนอประเด็น ข้อคิดเห็น คำแนะนำสำหรับ ผู้ทำงาน กรณีศึกษา ตัวอย่าง คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ ในการจัดการประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้องค์กรมีศักยภาพที่สามารถรับมือการแข่งขันได้ ในการก้าวเข้าสู่ AECที่กำลังจะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้