02.09.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมกับ ก.พ. พัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์การสื่อสารของส่วนราชการระดับกระทรวง เพื่อวางกรอบการสื่อสารในบริบท AEC
 
       ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อดำเนินการประชุมสัมมนาและบรรยาย เรื่อง “การสื่อสารองค์กร ในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรในส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเปิดการสัมมนา ดังกล่าว ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี

       การสื่อสาร นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ไม่เพียงแต่การประชาสัมพันธ์หรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อหน่วยงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่การสื่อสารองค์การที่มีประสิทธิภาพ ยังก่อให้เกิด ความร่วมมือ ประสานการทำงาน ความเข้าใจในเป้าหมาย ทิศทางการทำงาน ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทำงานที่มีเอกภาพ

       ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่ ตื่นตัวในการวางกรอบ ยุทธศาสตร์รับ AEC ในส่วนของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ขานรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะเมื่อทุกประเทศเปิดกว้างภายใต้กรอบกติกาเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในด้าน สังคม แรงงาน การค้า การลงทุนตลอดจนโอกาสทางเศรษฐกิจ จะมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยจำนวนประชากรโดยรวมก็มีจำนวนมากกว่า 600 ล้านคน หรือมากกว่าเดิมถึง 10 เท่าตัว ทำให้ความจำเป็นต้องปรับวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถให้บริการสนองตอบความต้องการของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย       ดังนั้น บริบทการทำงานของหน่วยงานของทั้งภาคราชการและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและการทำงาน การนำเสนอ การติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตื่นตัวและรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียน การวางรากฐานความเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรม ให้เหมาะสมกับประเทศกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่จะมีการเปิดรับช่องทางการสื่อสารแตกต่างกันออกไป

       โดยจะเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ ของเนื้อหาสาระที่จะสื่อสารออกไป ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ความพร้อมเปิดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็น ด้วยบริบทความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงเชิงค่านิยมวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ หน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบการ